הקצאת מספר מקוצר

(בכפוף להיתר עסקה כפי המופיע בספר ברית פנחס)

הנוסח הקובע בטופס זה הוא הנוסח המצוי בחברת ימות המשיח

הוראות למילוי ההסכם להקצאת מספר מקוצר

יש למלא את:
א) ההסכם המצורף
ב) מסמכי התאגדות
ג) טופס מורשי חתימה
ד) צילום תעודת זהות של מורשה החתימה
ה) בקשה על מכתב רשמי מהמבקש על בלנק ולכתוב את הנוסח הבא:
לכבוד: ימות המשיח פתרונות תקשורת

הנדון: בקשה לקבלת שירות "כוכבית מספר מקוצר"

אודה לכם כי תקצו עבוררנו מספר כוכבית מקוצר עם 4 ספרות, לצורך פעילות העמותה / החברה / העסק,

בברכה
(יחתם על ידי מורשי החתימה)
שם, ת.ז., חותמת

הסכם הקצאת מספר מקוצר שנערך ונחתם ביום*
אנא בחר תאריך
בין: ימות המשיח בע"מ, ח.פ. 514226000 מרח' מרים מזרחי 10/3 רחובות (להלן –"ימות המשיח" ו/או "החברה") מצד אחד;
לבין:
שם מלא*
מספר*
ע"י מורשה חתימה*
תעודת זהות*
מרח'*
מספר הקו של יימות המשיח*
(להלן – "מפעיל הקו" ו/או "הלקוח") מצד שני
הואיל: ובין החברה ללקוח נכרת הסכם, במסגרתו מספקת החברה ללקוח מערכת להשמעת תכנים (להלן: "המערכת");
והואיל: והלקוח מעוניין לקבל זכות שימוש במספר מקוצר לעסקים בתבנית של כוכבית ו4- ספרות (להלן: "המספר המקוצר");
והואיל: והחברה הסכימה לטפל הקצאת זכות השימוש במספר המקוצר ולקשר אליו את המערכת;
אי לכך הוסכם והותנה כדלקמן:
כללי:
1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. כותרות הסעיפים בהסכם זה הן לנוחיות בלבד ואין לתת להן פרשנות כלשהי.
הקצאת המספר:
3. הלקוח יחתום על כל הטפסים והמסמכים הנדרשים לשם הקצאת המספר, תפעולו והשימוש בו, כפי שתנחה אותו החברה.
4. החברה תטפל בהקצאת מספר מקוצר מתוך מאגר המספרים הפנויים לפי שיקול דעתה הבלעדי,
תודיע על שיוכו למערכת הלקוח ותקשר אותו למערכת.
תשלומים:
5. מוסכם בין הצדדים כי עלות זכות השימוש במספר המקוצר ללקוח עומדת על סך:
כוכבית 4 ספרות רנדומליות: ₪292.5
כוכבית כסף - עם "0" במספר: ₪351
כוכבית זהב 2 ספרות זהות: ₪409.5
כוכבית יהלום 3 ספרות זהות / שתי זוגיות ₪2808
בתוספת מע"מ כחוק, בגין כל חודש של הקצאת המספר ללקוח על ידי חברת ימות המשיח ,
וכן עלות ההקמה תהיה סך של: כוכבית 4 ספרות רנדומליות: ₪292.5
כוכבית כסף - עם "0" במספר: ₪351
כוכבית זהב 2 ספרות זהות: ₪409.5
כוכבית יהלום 3 ספרות זהות / שתי זוגיות ₪819
בתוספת מע"מ כחוק, שישולם לחברה ע"י הלקוח בגין ההקמה באופן חד פעמי. (להלן: "התשלום בגין השירות").
6. הלקוח מצהיר כי הוא בדק את עלות הקצאת מספר מקוצר בחברות אחרות וכי התשלום בגין השירות
הינו סביר והגיוני בנסיבות העניין וכי הוא משקף את העלות המקובלת בשוק של המספר מקוצר.
7. הצדדים מסכימים כי בסיום ההתקשרות בין הצדדים יערך תחשיב של חובו של הלקוח בגין התשלום בגין זכות השימוש בשירות,
וכי הלקוח יהיה חייב לשלם סכום זה לא יאוחר מ7- ימים ממועד הודעתו על סיום ההתקשרות.
8. מלבד התשלום בגין שירות הכוכבית, יישא הלקוח מדי חודש בחודשו בתשלומים ככל שישנם
בהתאם להסכם שלו עם החברה בגין השימוש השוטף במערכת.
משך ההתקשרות:
9. מוסכם בין הצדדים כי ללקוח תעמוד הזכות לסיים את ההתקשרות עם החברה בכל עת שיבחר
10. פחת היקף השימוש של הלקוח במספר המקוצר מתחת ל5000 דקות נכנסות בחודש או חלפו 12 חודשים מיום החתימה על הסכם זה,
תהיה החברה רשאית להודיע ללקוח על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 30 ימים.
המספר המקוצר יוחזר לשימוש החברה והיא תהיה רשאית לעשות בו כל שימוש אחר ולהפעיל בו כל מערכת אחרת.
הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה או תלונה בקשר לשיוך המספר למערכת אחרת.
מוסכם בין הצדדים כי במקרה בו תודיע החברה ללקוח על סיום ההתקשרות ביניהם,
לא יהיה חייב הלקוח בכל תשלום בגין שירות הכוכבית שקיבל, כאמור בסעיף .5
ככל שיבחר הלקוח לסיים את ההתקשרות עם החברה, יוחזר מספר הכוכבית לשימוש החברה.
לאחר החזרת הכוכבית לשימוש החברה לא יהיה חייב הלקוח בכל תשלום בגין שירות הכוכבית שקיבל, כאמור בסעיף ,5
והחברה תהיה רשאית לעשות במספר כל שימוש אחר ולהפעיל בו כל מערכת אחרת.
הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה או תלונה בקשר לשיוך המספר למערכת אחרת במקרה כזה.
השימוש במספר המקוצר:
11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מתחייב לעמוד בכל הוראות חוק הגנת הצרכן, חוק התקשורת, חוק לשון הרע,
חוק הגנת הפרטיות, חוק העונשין, ו/או כל התקנות ו/או כל הצווים שהוצאו מכוחם ובהוראות כל דין אחר במהלך השימוש במספר המקוצר.
12. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי וללא הגבלה לתוכנים שיושמעו במספר המקוצר.
13. הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה לאלתר בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד, כספיים או אחרים, בין ישירים ובין עקיפים,
שיגרמו לה כתוצאה מאי מילוי או הפרה, בין במעשה ובין במחדל, של איזו מהתחייבויותיו של הלקוח על פי הסכם זה ו/או על פי הסכמים אחרים
בין הצדדים ו/או על פי כל מסמך אחר עליו יחתום הלקוח בקשר עם שירותי החברה ו/או על פי כל דין, לרבות בגין כל נזק ו/או הוצאה
שייגרמו לחברה בשל תביעה שתוגש נגדה, אזרחית או פלילית, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור
14. מבלי למעט מהאמור לעיל, מתחייב הלקוח לשלם במקום החברה כל הוצאה ו/או חיוב כאמור לעיל תוך 10 ימי עבודה
לאחר קבלת דרישת החברה, ובלבד שהחברה תמציא לו עותק מהחיוב סמוך לאחר קבלתו אצלה ותאפשר ללקוח להשיג ו/או לערור ו/או לנקוט
בכל הליך חוקי ככל שימצא לנכון ביחס אליו, אך זאת מבלי לגרוע מהתחייבות הלקוח לשפות את החברה בפועל כאמור לעיל.
15. הלקוח מאשר כי ידוע לנו שאיכות השירות אשר תספק לו החברה תלוי במידה מוחלטת באיכות רשתות התקשורת
וכי מעת לעת מתרחשות וסביר כי ימשיכו להתרחש תקלות ברשתות אלו וכן במערכות של החברה,
וכי החברה איננה אחראית לכל עיכוב ו/או נזק, שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה.
הלקוח מוותר בזאת ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר עם שירותים שלא סופקו לו
ו/או נזקים שייגרמו לנו כתוצאה מאיכות ירודה של הרשתות ו/או המערכות ו/או תקלות בהן.
איסור העברת המספר:
16. מוסכם בין הצדדים כי הסכם זה הינו אישי, וכי התשלום בגין השירות הוא עבור זכות השימוש
במספר וכי לא מוקנית ללקוח שום חזקה במספר המקוצר.
17. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח לא יהיה רשאי להעביר את המספר המקוצר
לשום גורם אחר ו/או לתת לשום גורם אחר זכות שימוש בו.
18. והיה וחרף האמור בהסכם זה יקבע גורם מוסמך כלשהו כי ללקוח עומדת זכות ביחס למספר, הלקוח לא יהיה זכאי לנייד ו/או להעביר
את המספר המקוצר לאחר, אלא אם הציע אותו תחילה לחברה בסכום שלא יעלה על חובו של הלקוח לחברה.
ההצעה לחברה תהיה בכתב. תוך שלושים יום מקבלת ההצעה, תהיה רשאית החברה להודיע ללקוח על קבלת ההצעה או על סירובה לקבלה.
סודיות:
19. הלקוח מתחייב לשמור בסוד על פרטי הסכם זה, לרבות התעריפים הקבועים בו, ולא לגלותם לכל צד שלישי שהוא.
היה ויפר הלקוח סעיף זה הוא מתחייב לשלם לחברה פיצויים מוסכמים בסך של 10,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק.
שונות:
20. כל שינוי בהסכם זה ללקוח ספציפי יהיה בכתב ובחתימת החברה.
הלקוח מחויב בתקנון החברה כפי שיתפרסם ויתעדכן מעת לעת.
21. החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום שיגיע לה מהלקוח על פי הסכם זה או מכל מקור אחר
מכל סכום שיגיע ללקוח ממנה על פי כלל ההסכמים ביניהם.
פרטי הלקוח:
22. הודעה שנשלחה בדואר רשום לצד על פי כתובתו, כאמור להלן,
תראה כאילו והתקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה,
וקבלה הנושאת את חותמת הדואר תהווה ראיה חותכת לתאריך המסירה;
הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תיראה כאילו התקבלה במועד בו נשלחה.
23. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן:
החברה:
רחוב מרים מזרחי ,10 רחובות
chabadphone@gmail.com
עיר*
רחוב*
מספר בית*
מספר דירה*
מיקוד*
טלפון:
פלאפון נייד*
טלפון נייח*
פקס*
הצהרה:
אני הח"מ*
מצהיר בזאת שהנני מורשה החתימה ואני כשיר לחתום ולחייב את הארגון בהתאם לכל דין.
שם הארגון*
מספר מערכת בימות המשיח לשיוך מספר המקוצר*
מספר ח"פ/ עוסק מורשה/ מספר עמותה*
שם לקוח/ איש קשר
שם פרטי*
שם משפחה*
תעודת זהות/ דרכון*
דילוג לתוכן