הסכם מערכת מכירות

הסכם שנערך ונחתם בין
חברת ימות המשיח בע"מ ח.פ. 514226000
(להלן: "החברה")
לבין:
שם הלקוח*
מ"ז*
הואיל והחברה מציעה שירות של מערכת מכירות,
מערכת ממוחשבת המאפשרת מכירת מוצרים ללקוחות באמצעות האינטרנט והטלפון (להלן "המערכת").
והואיל והלקוח מעוניין לקבל גישה לממשק המערכת.
הוחלט והוסכם כדלהלן:
מערכת המכירות:
הלקוח יקבל גישה לממשק המערכת, בו הוא יוכל לפתוח חנויות, ולמכור מוצרים בפלטפורמה אינטרנטית וטלפונית.
זכויות שמורות:
הלקוח מתחייב בזאת לשמור על זכויות היוצרים של המערכת, ומתחייב לא להעתיק שום רעיון מהמערכת.
פרטיות הלקוחות של הלקוח:
הלקוח מתחייב לשמור על פרטי הלקוחות שיירשמו בחנויות שלו, ולא ישתף אותם עם שום גורם חיצוני,
וכן הוא מתחייב לא לעשות שימוש לרעה במידע, וכן הוא מתחייב להשתמש במנועי שיגור הודעות(קוליות/מיילים/ sms)
אך ורק לפי הוראות החוק וההלכה, ובצורה מושכלת ואנושית.
אמינות כלפי הלקוחות:
הלקוח מתחייב למסור את מלוא המידע שהחברה מעוניינת למסור ללקוחות הרוכשים, ולא להסתיר מהם שום דבר וכדו'.
הלקוח מתחייב לעמוד מול לקוחותיו באמינות מלאה, לספק את המוצרים שהם הזמינו ושילמו עליהם.
התמורה:
בתמורה להנ"ל, הלקוח ישלם סך 1 % מכלל הרכישות, מסכום התשלום של כל קנייה.
הלקוח מתחייב שלא להתחכם, אלא לשלם אחוז זה, ללא התחכמויות
(הנ"ל הוא גם אם התשלום התבצע במזומן, ככל שהקנייה התבצעה בפלטפורמה של המערכת).
תנאים עתידיים:
ההסכמה והחתימה על הסכם זה הינן כהסכמה על כל התנאים שיוסיפו בהסכם בעתיד.
ועל זה באתי על החתום ביום*
שם החותם*
מספר זהות*
טלפון*
טלפון נוסף*
כתובת אימייל*
שם החברה*
מספר ח.פ. / מספר עמותה / עוסק*
יש לצרף צילום תעודת זהות של החותם.*
Maximum file size: 600 MB
טופס חיוב אשראי למערכת מכירות
שם פרטי*
שם משפחה*
מספר זהות*
מספר טלפון*
שם החברה*
ח.פ / מ"ע*
מאשר בזאת לחברת ימות המשיח בע"מ לחייב את כרטיס האשראי
מספר כרטיס*
תוקף*
cvv (שלוש ספרות בגב הכרטיס)*
שם בעל הכרטיס*
מספר זהות בעל הכרטיס*
כל חודש לפי ההסכם שסוכם, בסך החיוב שייצא על פי הדוחות ממערכת המכירות.
ועל זה באע"ה ביום *
(תאריך)
דילוג לתוכן