הסכם מערכות

(בכפוף להיתר עסקה המופיע בספר "ברית פנחס" החתום בחברת ימות המשיח)
על הסכם זה חלה סודיות ואין להעבירו או את תוכנו לצד ג'

הסכם שנערך ונחתם ביום*
בין:
ימות המשיח בע"מ,
ח.פ. 514226000
מרח' מרים מזרחי ,10/3 רחובות
(להלן – ימות המשיח)
מצד אחד;
לבין :
שם:*
ת"ז/ח"פ/מספר עמותה*
מספר קו:*
סיסמת ניהול:*
(להלן – מפעיל הקו)
מצד שני;
הואיל: וימות המשיח היא חברה המאוגדת כדין בישראל, אשר פיתחה תוכנה לתפעול מרכזיות טלפוניות
בטכנולוגיית (Response Interactive Voice) IVR (להלן: " התוכנה");
והואיל: ומפעיל הקו מבקש לקבל גישה לתוכנה שבאמצעותה יוכל להזין תכנים למערכת מידע קולי שיקים (להלן: "המערכת"),
וכן לקבל יכולת להטמעת התכנים במערכת המידע הקולית של ימות המשיח;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:
1. המבוא; פרשנות:
א. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומחייבים את הצדדים במידה שווה לכל יתר תנאי ההסכם.
במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הנספחים, תגברנה הוראות ההסכם.
ב. כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחות ולהתמצאות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות.
ג. הסכם זה מבטל כל הסכמה ו/או הבטחה ו/או מצג ו/או התחייבות בין בעל פה ובין בכתב שנעשו על ידי מי מהצדדים עובר לחתימתו.
2. מהות ההתקשרות:
א. ימות המשיח תספק למפעיל הקו גישה לתוכנה לצורך הקמת המערכת, וכן תקצה מספר טלפון אחד או יותר לגישה למערכת
(להלן: "מספר השירות")
ב. המערכת שתסופק למפעיל הקו ללא תשלום היא במסגרת שבלונת המערכות הקבועות שימות המשיח מספקת ללקוחותיה
ואשר לא דורשות תִכנּות מיוחד עבור מפעיל הקו.
ג. מפעיל הקו יוכל להזין בתוכנה מידע ותכנים, באופן עצמאי, לפי שיקול דעתו, ובכפוף לאמור בהסכם זה.
ד. במידה ומפעיל הקו יהיה מעוניין לקבל שירות ותמיכה במערכת עליו לרכוש חבילת שירות ותמיכה נפרדת,
מפעיל קו שלא רכש חבילת שירות ותמיכה לא יהיה זכאי לקבלת מענה או שירות מהחברה.
ה. במידה ומפעיל הקו ירצה לערוך שינויים או התאמות במבנה המערכת, לרכוש מודולים מיוחדים או אפשרויות מיוחדות,
ימות המשיח תשלח על כך הצעת מחיר נפרדת.
ו. מפעיל הקו לא יהיה רשאי להוציא שיחות טלפון ממספר השירות או לשגר ממנו הודעות.
ככל שירצה – הוא יוכל להתקשר בהסכם נפרד עם חברת תקשורת אשר ממומשקת עם התוכנה של ימות המשיח.
לצורכי יעילות, מפעיל הקו נותן הסכמתו לכך שהגבייה בגין שירותים אלה תתבצע באמצעות ימות המשיח.
ז. ימות המשיח תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת ותהיה רשאית לגבות תשלום חודשי קבוע
בגין המערכת, בהתראה מראש של 30 ימים.
3. תפעול מספר השירות:
א. מספר השירות יפעל בכפוף לקבלת שירותי בזק מחברות תקשורת.
מפעיל הקו מסכים כי לא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה במידה וחברת התקשורת שבה יופעל מספר השירות
לא תספק שירותי בזק לימות המשיח, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, מכל סיבה שהיא.
ב. מפעיל הקו מודע לכך שמספר השירות מקבל שירותי בזק בכפוף לרגולציה הקיימת.
היה ומשרד התקשורת יורה על הפסקת הפעילות במספר השירות, לא יסופקו שירותי בזק.
ג. למפעיל הקו לא תהיה שום טענה כנגד ימות המשיח על מספרים שנחסמו ע"י אחרים.
מפעיל הקו מודע לכך שקיימת תופעה של חסימת קווי טלפון לחיוג ממספרים "כשרים"
על ידי "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" או גופים אחרים, וכי אין לימות המשיח כל אחריות לכך.
ד. למפעיל הקו לא תהיה שום טענה מול ימות המשיח באם חברת תקשורת כלשהי לא תאפשר את התנועה למספרי השירות
(וזאת גם מבלי שימות המשיח תצטרך להוכיח זאת).
ה. מפעיל הקו מצהיר כי אין ולא יהיו לו זכויות, מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין, במספר השירות,
וכי ימות המשיח רשאית לשנות את מספר השירות מעת לעת, לפי שיקול דעתה העסקי.
מבלי לגרוע מן האמור, מפעיל הקו מודע לכך שתוכניות מספור משרד התקשורת עשויות לגרום למספר להשתנות.
מפעיל הקו מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למספר השירות ו/או מתן הרשאה לשימוש
במספר השירות על ידי ימות המשיח ו/או שינוים.
ו. מפעיל הקו מצהיר בזה כי עם סיום ההסכם ו/או השימוש במערכת –
יהיה מספר השירות בשימושה החופשי של ימות המשיח ו/או מפעילי קו אחרים.
בכל מקרה שבו מפעיל הקו ינסה לנייד את מספר השירות, בניגוד למוסכם, ללא הסכמת ימות המשיח מראש ובכתב,
מתחייב מפעיל הקו לפצות את ימות המשיח בפיצוי מוסכם ללא קשר לגובה הנזק של 10,000 ₪ + מע"מ, בנוסף לזכותה לפיצוים לפי כל דין.
ז. ידוע למפעיל הקו, כי ימות המשיח תהיה רשאית לנתק באופן מיידי את הגישה לשירות ו/או למערכת של מנוי מסוים
ו/או כלל המנויים מכל סיבה שהיא, בין היתר במקרה של הפרה של הוראות הסכם זה או הפרה של הוראות הדין על ידי מפעיל הקו
ו/או מי מטעמו, או על פי הוראת משרד התקשורת, או במקרה שמשרד התקשורת יבקש לחסום מנוי מסוים או קבוצת מנויים
או להטיל עליה עיצומים כלשהם. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ימות המשיח בגין ניתוק הגישה כאמור לעיל,
אף אם הוראת משרד התקשורת לא תנבע ממעשה או מחדל של מפעיל הקו.
ח. מפעיל הקו פוטר את ימות המשיח ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או חברות התקשרות
שאיתן היא עובדת ו/או כל גורם אחר שימות המשיח התקשרה עמו, מכל אחריות,
ככל שהשירות יופסק מכל סיבה שהיא שאינה קשורה בימות המשיח.
4. תפעול הקו על ידי מפעיל הקו
א. מפעיל הקו יהיה האחראי הבלעדי על התכנים, הזנתם ועדכונם.
לימות המשיח אין אחריות כלשהי לתוכן הקו או לעדכונו, ואין לה יכולת לפקח עליו.
ב. מפעיל הקו יהיה רשאי לפרסם את מספר השירות כרצונו.
ג. מפעיל הקו אחראי לעדכן את המאזינים כי השיחה הינה בעלות שיחה רגילה,
אך למרות זאת, מאזינים המקשיבים דקות שיחה רבות לתכנים במערכת אחראים לבדוק
מול ספק התקשורת שלהם כי הינם עומדים בתנאי ההתקשרות עמו.
ד. מפעיל הקו מתחייב בזאת, כי כל התנועה הנכנסת אל מספרי השירות תהא תנועה לגיטימית,
אשר לא תוגדר ברשת המקור (היינו, רשת ספק התקשורת ממנו הגיעה התנועה לימות המשיח) כתנועתFraud ,
תנועה "מטרידה", הונאה או כ- Spam וכדומה, ומתחייב לשפות את ימות המשיח בגין כל נזק ו/או הפרה של סעיף זה,
וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של ימות המשיח
ה. מפעיל הקו מתחייב בזאת שלא לבצע הפניות שיחות ממספרים אחרים אל מספר השירות,
וכי ככל שיהיה מעוניין במספרי טלפון נוספים לגישה, יהיה עליו להזמין אותם מימות המשיח.
במידה ומפעיל הקו יגדיר הפניית שיחה לקו שלא דרך ימות המשיח ו/או ללא אישורה בכתב ומראש,
מתחייב מפעיל הקו לפצות את ימות המשיח בפיצוי מוסכם בשיעור של 100% מתעריף דמי קישור הגומלין
הקבועים בסעיף 3ג לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (קישור -גומלין), תש"ס2000- לכל דקת שיחה שהתקבלה מהמספר שהפנה,
בנוסף לזכותה לפיצוים לפי כל דין. לדוגמה, במידה ותעריף דמי קישור הגומלין לדקת שיחה יעמוד על 4.8 אגורות לדקה,
מפעיל הקו יפצה את ימות המשיח בסכום של 4.8 אגורות לכל דקת שיחה שעברה מהמספר המפנה למערכת.
ו. מפעיל הקו מתחייב שלא להגדיר או לפרסם מספר בתעריף פרמיום (כגון 1900 או 1901 או 1902)
למערכת ו/או לתכנים שבה זה שלא דרך חברת ימות המשיח. במידה ומפעיל הקו יגדיר מספר תעריף פרמיום בקו
ו/או לתוכן בקו שלא דרך ימות המשיח ו/או ללא אישורה בכתב ומראש, מתחייב מפעיל הקו לפצות את ימות המשיח
בפיצוי מוסכם בשיעור של 100% מתעריף הפרמיום הנגבה מהמאזינים במספר הפרימיום לכל דקת שיחה שהתקבלה במספר הפרימיום.
לדוגמה, במידה והתעריף למנויים הוא 20 אגורות לדקה, מפעיל הקו יפצה את ימות המשיח בסכום של 20 אגורות לכל דקת שיחה
שעברה ממספר הפרמיום למערכת. סעיף זה יחול על הגדרת כל שירות פרמיום בתעריף פרמיום.
5. התכנים בקו:
א. הואיל וימות המשיח אינה מעדכנת את התכנים בקו ואינה עוקבת אחריהם, מוסכם כי מפעיל הקו
הוא האחראי המוחלט והבלעדי לכך שהתכנים במערכת יעמדו בהוראות כל דין, והלכות התורה ולרבות אך לא רק,
בכל הנוגע לזכויות יוצרים, הגנת הפרטיות ולשון הרע. הוראות סעיף זה יחולו גם אם מפעיל הקו קיבל סיוע טכני
מנציגי ימות המשיח בעדכון הקו והעלאת התכני ם.
ב. מפעיל הקו ישפה ויפצה את ימות המשיח בכל מקרה בו ייגרם לה נזק ו/או הוצאה ו/או חסרון כיס בקשר לתכנים.
ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל הקו מתחייב שלא לספק באמצעות מספר השירות תכנים בעלי אופי מיני / אירוטי,
לרבות שירות הכרויות למטרות מין. כמו כן מתחייב מפעיל הקו שלא לספק כל מידע או שירות שתוכנו מאיים ו/או נגוע
בלשון הרע ו/או דיבה ו/או מעליב ו/או מהווה עילה על פי כל דין לכל הליך משפטי.
ד. מפעיל הקו מתחייב שלא לפרסם דרך הקו מערכות תוכן שאינן פועלות דרך ימות המשיח ו/או מערכות תוכן
שלפי שיקול דעתה של ימות המשיח מדברות בגנותה של ימות המשיח או של כל חברה הקשורה אליה או של עובדיהן
או בעלי מניותיהן ו/או מערכות תוכן שפוגעות בימות המשיח בדרך אחרת, לפי שיקול דעתה. במידה ומפעיל הקו יפר סעיף
זה ימות המשיח תהיה רשאית לסגור את המערכת מיידית, וזאת בנוסף לכל תרופה ו/או פיצוי אליהם היא זכאית.
6. זכות לפרסום בק:
א. חברת ימות המשיח רשאית לשלב באמצעות התוכנה פרסומות,
כך שיושמעו גם במערכת בשלוחות ובזמנים שתקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ב. לימות המשיח שיקול דעת בלעדי אם וכיצד לשלב פרסומות ומה יהיו תכניהן.
למפעיל הקו לא יהיו כל טענות בקשר לתוכן הפרסומות.
ג. ימות המשיח רשאית לפי שיקול דעתה ובהתאם לעמידה בתנאי סף שתקבע, לאפשר למפעיל הקו גישה למודול פרסום,
אשר יאפשר למפעיל הקו להגדיר הגדרות הקשורות לפרסום בקו, ולהוסיף פרסומות נוספות, ובכפוף לעמידה בתנאי סף
לאפשר לו לזכות בחלק מהרווחים מהן. ככל שימות המשיח תאפשר זאת ללקוח, הצדדים יחתמו על תוספת מתאימה להסכם זה.
ד. מפעיל הקו מתחייב שלא לשלב פרסומות במערכת שלא דרך מודול הפרסום של חברת ימות המשיח או ללא אישורה מראש ובכתב.
במידה וסעיף זה יופר, מפעיל הקו מתחייב לשלם לימות המשיח את כל התשלומים אותם קיבל על הפרסום או את שווי הפרסום
אילו היה מבוצע דרך ימות המשיח, לפי הגבוה מביניהם.
7. היחסים בין הצדדים:
א. למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי היחסים בין ימות המשיח לבין מפעיל הקו ו/או מי מטעמו הם יחסי מזמין-קבלן
ולא יחסי עובד-מעביד, ולמפעיל הקו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד ימות המשיח בקשר לכך.
ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מפעיל הקו הוא האחראי הבלעדי לתשלום כל הכספים למי שיבצע את פעולות עדכון הקו
מטעמו ו/או לעובדיו ו/או לספקיו ולכל אדם אחר מטעמו.
ג. מפעיל הקו מתחייב שלא לעשות שימוש בשם ו/או בסימני המסחר של ימות המשיח ללא הסכמתה מראש ובכתב.
8. תקופת ההסכם וסיומו:
א. הסכם זה יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו וללא הגבלת מועד.
ב. כל צד יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת,
בכתב, בת 30 יום, ולצד השני לא תהיה כל טענה שהיא.
ג. על אף האמור לעיל, מובהר כי במידה וייכנסו למערכת פחות מ1,000- דקות שיחה בחודש קלנדרי,
ימות המשיח תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבטל את ההסכם, ולסגור את הקו בצורה מידית.
ד. מבלי לגרוע מהאמור ימות המשיח רשאית לבטל את ההסכם לאלתר במקרים הבאים:
1. מפעיל הקו פעל בניגוד לדין ו/או הטעה ו/או העביר תכנים אסורים.
2. התקבלו תלונות מצד לקוחותיו של מפעיל הקו ו/או צרכנים ו/או כל גורם אחר בקשר
לשיחות ו/או שירותים ו/או התכנים שהוא מספק.
3. ניתן כנגד מפעיל הקו צו פתיחת הליכי חדלות פירעון ו/או הוא הוכרז כחייב
מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל.
9. סודיות:
4. מפעיל לא עמד בהתחייבויותיו לשלם עבור תכנות מיוחד ו/או כל תשלום
אחר שרשאית ימות המשיח לגבות.
5. מפעיל הקו ביצע ו/או קיים חשד לביצוע שימוש לא סביר ו/או לא הוגן באמצעות
אחד הקווים שבהפעלתו.
6. בוצעו או נכנסו לתוקף שינויים רגולטורים בקשר לתעריפי דמי קישור הגומלין או בקשר לשרותי תוכן,
זאת גם אם מדובר בשינויים רגולטורים קודמים להסכם זה או שהיו ידועים או צפויים בעת חתימת הסכם זה.
7. התקבלה בקשה מפורשת מחברת התקשורת לחסום את מספרי השירות של מפעיל הקו מכל סיבה שהיא.
8. חברת התקשורת הפסיקה את הקצאת מספר השירות ו/או תפעל לשינוי מתכונת פעילות.
9. רשות מוסמכת הורתה כי הפעלת שירותי המידע במתכונת הקבועה בהסכם זה הינה בניגוד לדין.
ה. ביטול או ביטול חלקי של הסכם זה או כל חלק ממנו כאמור בסעיף זה לעיל לא ישחרר מי מהצדדים
מכל אחריות או חובה או חבות לכל מעשה ו/או מחדל בנוגע להתחייבויותיו עד לאותו מועד.
10. כללי:
ו. למען הסר ספק יובהר כי במקרה בו יגיע ההסכם לידי סיום, מכל סיבה שהיא, מספר השירות יישאר בבעלות ימות המשיח.
ימות המשיח תוכל לעשות במספר השירות כרצונה, ולמפעיל הקו לא יהיו כל טענות ומענות בקשר לכך.
ז. הובא הסכם זה לידי סיום, תהא למפעיל הקו האפשרות לגשת לתכני הקו במשך 30 ימים, והוא יהא זכאי להעתיקם ולקבלם לרשותו.
לאחר מועד זה, תהא ימות המשיח רשאית למחוק את המידע והתכנים שהועלו לקו.
א. מפעיל הקו מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, רעיון מכל סוג שהוא שיגיע לרשותו עקב התקשרות
עם ימות המשיח לרבות: קבצי תכנות, צורת הפעלת המערכות, ממשקים אינטרנטיים, מידע, רישום, מסמך, בין בע"פ ובין בכתב,
בין במישרין ובין בעקיפין בכל הקשור לימות המשיח, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, ועובדיה.
ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב מפעיל הקו לדאוג כי כל מי שמועסק על ידו ו/או פועל מטעמו ישמור בסודיות
מוחלטת את ענייני ימות המשיח וכל המפורט בסעיף זה הבאים לידיעתו במסגרת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה,
ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך.
ג. ימות המשיח תהיה רשאית על פי שיקול דעתה להעביר מידע על התכנים בקו ומפעיליו לוועדת הרבנים לענייני תקשורת,
לוועד בני תורה, לדייקא - תקשורת בטוחה ואיכותית בע"מ, לרשויות החוק, לחברות התקשורת ולמפרסמים.
ד. הוראת סעיף זה תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום או ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא.
ה. האמור לעיל לא יחול על מידע שקיימת חובה חוקית לגלותו ו/או מידע שנדרש לגלותו לרשות מוסכמת.
ו. מפעיל הקו מסכים בזאת כי הנתונים של היקף השיחות שעוברות במערכות ימות המשיח והתגמול שהיא מקבלת
מחברות התקשורת הינם סוד מסחרי ולא יוצגו למפעיל הקו בשום שלב.
א. יראו את סכומי הפיצוי הקבועים בסעיפים .33ו, .4ה ו.4-ו להסכם זה כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש
ללא קשר לגובה הנזק, בהתאם לסעיף 15 לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל״א,1970- בנוסף לזכותה
של ימות המשיח לפיצויים לפי כל דין.
ב. מפעיל הקו נותן בזאת את הסכמתו לכל הסבת זכויותיה של ימות המשיח על פי הסכם זה ובלבד שזכויותיו,
של מפעיל הקו על פי הסכם זה לא ייפגעו בשל כך.
ג. כל כשלון או עיכוב בביצוע התחייבויותיו של מי מהצדדים להסכם זה אשר נובע מכוח עליון, מגפה, בעיות קליטה,
מזג אוויר, פעולות ממשלה, הכרזת מצב חירום ו/או מלחמה, דרישת רשות מוסמכת להפסיק פעילות כלשהי,
או מכל נסיבה אחרת הנמצאת מעבר לשליטתו הסבירה של אותו צד, לא ייחשב כהפרת ההסכם.
ד. לבתי המשפט של מחוז המרכז תהיה סמכות שיפוט לעניין הסכם זה וכל הקשור ו/או הנובע ממנו.
ה. ימות המשיח רשאית להשאיר הודעה עבור מנהל הקו באמצעות הקלטה שתושמע בכניסה לתפריט הניהול,
בצירוף צנתוק מהמספר, הודעה שהושמעה בכניסה לתפריט הניהול במשך יומיים תחשב כאילו הגיעה למפעיל הקו.
ו. ימות המשיח רשאית לשלוח הודעות או מסמכים לאחד מהאמצעים ליצירת קשר המופיעים בהסכם
(כתובת הדואר האלקטרוני/טלפון/פלאפון).
ז. הודעה שנשלחה באמצעות הדואר האלקטרוני, תחשב שהגיעה למפעיל הקו לאחר 48 שעות.
ח. מפעיל הקו מתחייב להודיע לחברת ימות המשיח בכתב באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת
הדואר האלקטרוני: billingyemot@gmail.com על כל שינוי שיחול באמצעי יצירת קשר למסירת הודעות ועדכונים.
על מפעיל הקו לוודא שהאימייל התקבל.
11. הסכם זה הינו הקובע בהתקשרות בין הצדדים, ושינוי בו יערך אך ורק בכתב. גם כאשר ההתנהגות בפועל הינה הטבה
על המופיע בהסכם, זה לא יהוה טענה לשינוי חוזה בדרך התנהגות, גם כאשר השינוי או ההטבה מבוצעים באופן קבוע וסדיר,
ותמיד שמורה הזכות לימות המשיח להצמד ולחזור למסוכם בחוזה, לדוגמא: תשלום במועד מוקדם יותר משוטף + ,75
העברת תשלום על סמך דקות שדווחו מחברות התקשורת למרות שעדיין לא התקבל תשלום בפועל, אי מחיקת התגמול בצבירה
פחותה מ200 ₪ בשנה לועזית קלנדרית, העברה בסכום של פחות מ 200 ₪ וכדו'.
בחירת אפשרויות*
נא להעלות צילום ת.ז*
Maximum file size: 600 MB
שם פרטי*
שם משפחה*
טלפון*
מייל
כתובת מגורים
עבור:*
להסכם יש לצרף בצורה מרוכזת את המסמכים הבאים:
עבור תאגיד –
א. תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי (רשם החברות/ עמותות/ שותפויות וכו').*
Maximum file size: 600 MB
ב. פרוטוקול מורשי חתימה מאושר ע"י עו"ד.*
Maximum file size: 600 MB
ג. צילום תעודות זהות של כל מורשי החתימה.*
Maximum file size: 600 MB
ד. אישור ניהול חשבון בנק.*
Maximum file size: 600 MB
ה. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור.*
Maximum file size: 600 MB
עבור יחיד -
א. תעודת עוסק מורשה או עוסק פטור (לפי העניין)*
Maximum file size: 600 MB
ב. צילום ת.ז של מפעיל הקו.*
Maximum file size: 600 MB
ג. אישור ניהול חשבון בנק*
Maximum file size: 600 MB
ד. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור.*
Maximum file size: 600 MB
פרטי לקוח:
אני הח"מ*
מצהיר בזאת שעברתי את גיל 18 ואני כשיר לחתום ולחייב את מפעיל הקו בהתאם לכל דין.
שם העסק/התאגיד*
מספר העסק/התאגיד*
שם איש קשר:
שם פרטי*
שם משפחה*
תעודת זהות/ דרכון*
(בחתימתי אני מצהיר שבהסכמת כל מורשי החתימה בעסק/תאגיד חתימתי תחייב את העסק/תאגיד לכל דבר ועניין)
כתובת:
עיר*
רחוב*
מספר בית*
מספר דירה*
מיקוד*
טלפון:
טלפון נייד*
טלפון נייח*
דואר אלקטרוני EMAIL*
תגמול נוסף על פרסום:*
(בכפוף להיתר עסקה המופיע בספר "ברית פנחס" החתום בחברת ימות המשיח)
הואיל: ובין הצדדים נחתם הסכם התקשרות במסגרתו הקצתה ימות המשיח למפעיל הקו מערכת ומספר שירות;
והואיל: וימות המשיח פיתחה מודול המאפשר שילוב פרסומות והגדרת הגדרות שונות בקשר אליהן למאזינים שמתקשרים לקו (להלן: "מודול הפרסום").
הואיל: וימות המשיח מצאה כי מפעיל הקו עונה על הקריטריונים שקבעה לצורך מתן גישה למודול הפרסום;
והואיל: וימות המשיח מסכימה כי בכפוף לקבלת תשלומים מחברות התקשורת היא תשלם למפעיל הקו חלק מן ההכנסות בגין הפרסום בקו, ככל שיושמע למאזינים בעקבות הטמעתו באמצעות מודול הפרסום.
לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר כדלקמן:
1. מפעיל הקו יקבל גישה למודול הפרסום.
2. מפעיל הקו יוכל באמצעות מודול הפרסום לשלב את הפרסומות בשלוחות השונות במערכת, במיקומים שבהם הוא מעוניין.
3. ימות המשיח תהיה רשאית להשמיע פרסומות למאזינים בקו בהתאם להגדרות מודול הפרסום, בכפוף לשיקול דעתה העסקי ובתדירות בה תבחר. למען הסר ספק יובהר כי לא בכל מיקום בו תשולב פרסומת על ידי מפעיל הקו, תושמע למאזינים פרסומת, וכי הדבר כפוף לשיקוליה העסקיים והמסחריים של ימות המשיח.
4. ימות המשיח תהא רשאית לשלב במערכת פרסומות נוספות שלא דרך מודול הפרסום, ככל שתבחר בכך. על פרסומות אלה, לא יהיה זכאי מפעיל הקו לקבל כל תשלום.
5. למפעיל הקו לא תהיה כל טענה בקשר לתוכן הפרסומות שיושמעו בקו, לתדירותן או להיקפן.
6. מפעיל הקו מתחייב שלא להכניס פרסומות למערכת שלא דרך מודול הפרסום של חברת ימות המשיח ו/או ללא אישורה מראש ובכתב. במידה וסעיף זה יופר, מפעיל הקו מתחייב לשלם לימות המשיח את כל התשלומים אותם קיבל על הפרסום או את שווי הפרסום אילו היה מבוצע דרך ימות המשיח, לפי הגבוה מביניהם.
7. מפעיל הקו נותן את הסכמתו לצורת חישוב לפי ממוצע משוקלל של התגמול עבור הפרסום, לימות המשיח הזכות לשנות או לעדכן את צורת החישוב בהתאם לשיקול דעתה.
8. בגין פרסומות שהוטמעו בהתאם לסעיף 2 לעיל ושהושמעו במערכת במלואן, יקבל מפעיל הקו חלק מן ההכנסות, כאשר הכנסות הפרסום לתגמול הינו רק עבור כספים שהועברו בפ ועל לימות המשיח, בנוסף, הסכום ממנו מחשבים את אחוז התגמול הינו הסכום לפני תוספת המע"מ, בהתאם לחלוקה הבאה מהכנסות הפרסום:
9. 30% מההכנסה תשולם למפעיל הקו.
10. 30% מההכנסה תשולם למשרד הפרסום או למי שהביא את הפרסום
11. 40% מההכנסה תישאר בידי ימות המשיח.
12. מובהר בזאת כי פרט לתמורה האמורה לעיל לא יהא המפעיל זכאי לכל תשלום נוסף מימות המשיח, אלא אם ייקבע אחרת בהסכם חתום בכתב
13. ימות המשיח תעביר את התשלום רק במידה וייצברו בחשבון מפעיל הקו 200 ש"ח מפרסום בכלל הקווים והמערכות של מפעיל הקו. במידה ולא נצברו 200 ש"ח בתוך שנה לועזית קלנדרית, המפעיל לא יהיה זכאי לתשלום. לדוגמה: במידה ולא נצברו בחשבון מפעיל הקו 200 ש"ח מפרסום בשנת ,2023 התשלום של שנת 2023 יימחק ב31 -לדצמבר ,2023 וסך הצבירה לתשלום עד מועד זה יתאפס.
14. במידה ומפעיל הקו לא שלח (לפי העניין) חשבונית-מס/חשבון עסקה/דרישה לתשלום/קבלה ערוכים כדין בתוך 90 יום מיום סיכום החשבון שבגינו הוא זכאי לתשלום –מפעיל הקו ייאבד את זכותו לקבלת התשלום.
15. ככל שמפעיל הקו הינו עוסק מורשה, אזי מפעיל הקו מתחייב תוך 14 ימים ממועד ביצוע התשלום לשלוח את החשבונית מס להנהלת חשבונות בהתאם להוראות ניהול ספרים. במידה ותוך 30 יום ממועד התשלום לא הגיעה להנהלת חשבונות חשבונית מס ערוכה כדין, מפעיל הקו לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים כל עוד העניין לא סודר, וכן, מפעיל הקו יחוייב בתוספת ריבית פיגורים המקסימלית הנהוגה בבנק פאג"י בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן )בתוספת מע"מ( עבור סכום המע"מ בחשבונית המס המעוכבת, ממועד העברת התשלום עד למועד קבלת החשבונית מס הערוכה כדין בהנהלת חשבונות. במידה ותוך 5 חודשים ממועד התשלום לא הגיעה להנהלת חשבונות חשבונית מס ערוכה כדין, מפעיל הקו לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים כל עוד העניין לא סודר, וכ ן, מפעיל הקו יחוייב בסכום המע"מ בתוספת ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן )בתוספת מע"מ( בהתאם לסכום המע"מ בחשבונית המס המעוכבת, ממועד העברת התשלום מימות המשיח למפעיל הקו. סכום זה יהיה ניתן לקיזוז מהתגמולים הזכאים במערכת, ובמידה שסכום התגמול לא מספיק, מפעיל הקו יהיה אחראי/ערב אישית לתשלום.
16. במידה וייכנס לתוקפו שינוי רגולטורי ו/או הוראה של רשות מוסמכת האוסרת או מגבילה הטמעת פרסומות, לרבות כניסה לתוקף של שינוי רגולטורי קודם, אף שהיה ידוע או צפוי בעת חתימת הסכם זה – תהיה רשאית ימות המשיח להביא תוספת זו להסכם לסיומה לאלתר.
17. ע"פ בקשת מפעיל הקו, ימות המשיח תעביר למפעיל הקו דו"ח על היקף הפרסומים שהושמעו בקו. הדו"ח יועבר באמצעות דואר אלקטרוני.
18. התמורה תשולם למפעיל הקו בגין כל חודש קלנדרי, עד ליום "השוטף75+" כנגד חשבונית מס ערוכה כדין או כנגד קבלה (לפי העניין).
19. מובהר בזאת כי איחור של עד 45 ימי עסקים בתשלום לא יהווה הפרה של הסכם זה.
20. זכותו של מפעיל הקו לקבלת תשלום מותנית בכך שהוא ימלא אחר כל התחייבויותיו במלואן ובמועדן.
לימות המשיח הזכות לקזז כל תשלום המגיע למפעיל הקו מכל חוב של מפעיל הקו כלפיה.
שם מפעיל הקו*
דילוג לתוכן