הוראה לחיוב חשבון

ימות המשיח בע"מ מתחייבים שלא למשוך כספים מעבר לסכומים המגיעים להם, על פי הרשאה זו.

תאריך*
לכבוד
בנק*
סניף*
כתובת הסניף*
מספר חשבון*
סוג חשבון*
מס' סניף*
מס' בנק*
קוד מוסד: 28502
אסמכתא / מס' מזהה של מוסד*
אני/ו הח"מ*
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק
מספר זהות / ח.פ*
כתובת
רחוב*
מס'*
עיר*
מיקוד*
טלפון*
נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין שירתים \ מוצרים בסכומים ובמועדים
שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי או רשימות ע"י ימות המשיח בע"מ כמפורט מטה בפרטי ההשראה.
2. יודע לי/לנו כי:
א. הוראה זו ניתנת לביטול על ידי הודעה ממני / מאתנו בכתב לבנק ול- ימות המשיח בע"מ
שתיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב. אהיה / נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי / נו לבנק בכתב,
לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג. אהיה / נהיה רשאי/ים לבטל חיוב, לא יותר מתשעים יום ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק
כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבע בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
3. ידוע לי / לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילוים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי / לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי / לנו על ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך,
וידוע לי / לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
7. נא לאשר ל ימות המשיח בע"מ בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
פרטי הרשאה
1. סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י חברת ימות המשיח בע"מ עפ"י הסדר עם התורם/המשלם
2. פרטי החיוב:
סכום לחיוב בודד*
מספר חיובים*
תדירות החיוב*
תדירות אחרת*
הצמדה
סוג*
בסיס*
מועד חיוב ראשון*
מועד חיוב אחרון*
לכבוד
ימות המשיח בע"מ
מרים מזרחי 10/3
מספר חשבון*
סוג חשבון*
מס' סניף*
מס' בנק*
קוד מוסד: 28502
אסמכתא / מס' מזהה של מוסד*
רחובות 7655156
פקס 153773137770
אישור הבנק
קיבלנו הוראות מ-*
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם,
ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען,
כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבותכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.
תאריך*
בכבוד רב,
דילוג לתוכן